ایمنی

ایمن برای کودکان

 قابل شستشو با آب سرد

 بدون مواد سمی

 قابل حل

دوست دار طبیعت

ﻡﺍ ﺭﺍ ﺪﻨﺑﺎﻟ ﻚﻨﻳﺩ ﺩﺭ